POUCZENIE

1) imporcie lub wwozie wyrobów o innym przeznaczeniu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Węgier,

2) eksporcie lub wywozie wyrobów z Węgier o innym przeznaczeniu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz

3) sprzedaży pierwotnej w obrocie krajowym – klientom nie będących użytkownikami końcowymi – wyrobów objętych zobowiązaniem podatkowym, o ile przewóz realizowany jest pojazdem objętym opłatą drogową (tzn. łączna masa pojazdu przekracza 3,5 ton).

W wypadku przewozu drogowego wyrobów “ryzykownych” obowiązek zgłoszenia dostawy obejmuje także przewóz dokonany pojazdem nie mającym obowiązku opłaty drogowej (tzn. łączna masa pojazdu jest niższa od 3,5 ton). 

Obowiązek zgłoszenia przewozu ciąży na osobie zobowiązanej powyżej określonego progu granicznego masy lub wartości dostawy bez względu na zobowiązanie uiszczenia opłaty drogowej.

Powyższą działalność może prowadzić podatnik po 1 stycznia 2015 roku wyłącznie po uzyskaniu numeru EKAER [Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer] Elektroniczny System Kontroli Drogowego Przewozu Towarowego.

WAŻNA INFORMACJA: należy podkreślić, że obowiązek zgłoszenia

- w wypadku opisanym w punkcie 1) ciąży na adresacie, odbiorcy dostawy;
- w wypadku opisanym w punkcie 2) ciąży na nadawcy lub dokonującym załadunek;
- w wypadku opisanym w punkcie 3) ciąży na nadawcy dostawy. 

Numer EKAER zidentyfikuje jednostkę wyrobu przewożonego tym pojazdem w sposób następujący: numerem EKAER zaznaczona jest jednostka wyrobu (ładunku), która(y) jest przewożona/y

- tym samym pojazdem,
- do określonego miejsca przyjęcia,
- dla danego zleceniodawcy (w wypadku własnej dostawy – właściciela, w wypadku wynajętej dostawy – adresata),
- w warunkach wyznaczonej i jednorazowej dostawy wyrobu tym pojazdem.

Do jednego numeru EKAER może być podporządkowanych kilka rodzajów wyrobów zidentyfikowanych odmiennymi numerami taryfy celnej. 

Niektóre dane zawarte w zgłoszeniu mogą być nawet kilkakrotnie zmienione podczas 15 dniowej ważności numeru EKAER, natomiast w chwili rozpoczęcia kontroli dokonanej przez państwowy organ podatkowo-celny numer EKAER musi zawierać aktualne, rzeczywiste dane, za prawidłowość tych informacji odpowiedzialność ponosi zgłaszający.

Podmiot zobowiązany do zgłoszenia ma obowiązek udostępnić numer EKAER osobie realizującej lub organizującej dostawę, podczas kontroli organu podatkowo-celnego osoba objęta kontrolą ma także obowiązek posiadania tego numeru. „Udostępnienie” numeru nie ma wiążącej formy, osoba kontrolowana – w dowolnej formie komunikacji – musi posiadać (znać) numer identyfikacji.

Nowe reguły dotyczące kontroli, zawarte w ustawie o ordynacji podatkowej zapewniają funkcjonariuszom właściwego organu podatkowo-celnego dokonującym na miejscu kontroli nowe możliwości dokonywania czynności kontrolnych. Ponieważ towar stanowiący własność podmiotu zobowiązanego do VAT może być przewożony – w ilościach handlowych – wyłącznie w posiadaniu dokumentu wiarygodnie poświadczającego pochodzenie tego towaru (w szczególności list przewozowy, faktura), funkcjonariusz dokonując kontrolę może zobowiązać osobę kontrolowaną do oświadczenia w zakresie:

- osoby właściciela wyrobu,
- pochodzenia wyrobu, ponadto
- może wezwać osobę kontrolowaną do przedstawienia dokumentu poświadczającego prawa własności. 

Ponadto funkcjonariusz w trakcie kontroli może wezwać do oświadczenia wszystkich dotkniętych kontrolą: przewoźnika, adresata, odbiorcy, nadawcy w zakresie:

- nazwy, ilości przewożonego towaru,
- nazwy, numeru rejestracyjnego pojazdu przewożącego,
- adresu odbioru, rozładunku towaru,
- numeru EKAER, oraz
- tytułu prawnego użytkowania tej nieruchomości, o ile adres rozładunku nie jest adresem siedziby, filii podmiotu powszechnego podatku obrotowego (VAT). 

Państwowy organ podatkowo-celny może dokonać zamknięcie urzędowe (zaplombowanie opakowań lub przestrzeni towarów) obejmujące środek transportu – za wyjątkiem żywych zwierząt i wyrobów krótkoterminowych – w celu zabezpieczenia niezmienności kontrolowanych wyrobów,

- jeżeli czynniki stanowiące ryzyko – w szczególności w wypadku braku zgodności danych charakteru ładunku, samej dostawy, miejsca przeznaczenia dostawy, ilości transportowanego towaru, ponadto będące w toku postępowanie: działalność w zakresie handlu detalicznego wewnątrz wspólnoty bez wspólnotowego numeru podatkowego, niezgłoszone miejsce rozładunku, jako siedziba lub filia – uzasadniają taki rygor, oraz
- w wypadku odmowy złożenia stosownego oświadczenia przez podmiot powszechnego podatku obrotowego. 

Zwracam uwagę, że usunięcie urzędowej plomby bez zezwolenia, uszkodzenie tej plomby, otworzenie zamkniętego opakowania lub zamkniętej przestrzeni składowania klasyfikuje się na podstawie § 287 ustawy C. z 2012 roku Kodeksu Karnego, jako przestępstwo złamania zamknięć.

Konsekwencją prawną zaniechania zobowiązań zgłoszeniowych związanych z transportem drogowym, oraz błędnego, nieprawdziwego lub niepełnego wykonania tego zobowiązania jest, iż niezgłoszony wyrób klasyfikowany jest jako wyrób o niepoświadczonym pochodzeniu, za co państwowy organ podatkowo-celny może nałożyć mandat z tytułu zaniechania obowiązku w wysokości do 40 % wartości niezgłoszonego towaru.

W związku z nałożoną sankcją na towary o niepoświadczonym pochodzeniu z tytułu niewykonania zobowiązań zgłoszeniowych, oraz błędnego, nieprawdziwego lub niepełnego wykonania tego zobowiązania państwowy organ podatkowo-celny ma prawo zająć – za wyjątkiem żywych zwierząt i wyrobów krótkoterminowych – towary w wysokości do wartości nałożonych sankcji. O zajęciu tego towaru państwowy organ podatkowo-celny decyduje w stosownym postanowieniu. W przedmiocie zajęcia sporządza się protokół, a zajęta ruchomość ulegnie zaplombowaniu i odtransportowaniu. Państwowy organ podatkowo-celny o podjętej decyzji dotyczącej nałożenia mandatu z tytułu zaniechania zobowiązań poinformuje przebywającego w miejscu podatnika, jego przedstawiciela, pełnomocnika, współpracownika, pracownika i decyzja od chwili zakomunikowania – bez względu na ewentualne odwołanie – staje się wykonalna. 

Wyżej opisane konsekwencje prawne – z wyjątkiem przepisu dotyczącego usunięcia bez zezwoleń państwowych plomb – państwowy organ podatkowo-celny pierwszy raz będzie stosował od dnia 1 lutego 2015r.