PRZEMYŚL - MAGYARORSZÁG KAPUJA

Przemyśl, amely a legrégebbi és a legszebb lengyel városok közé tartozik, méltán büszke nagyon régi, ezer évre visszatekintő kapcsolataira Magyarországgal. A X. században a jelenlegi város területén magyarok tartózkodtak, amiről az ott felfedezett magyar honfoglalás korabeli temetési hely is tanúskodik. Ezen a stratégiai helyen, a Kárpátok lábainál fekvő Przemyślben fontos kereskedelmi és közlekedési útvonalak kereszteződtek. Az egyik útvonal a San folyó völgyén keresztül a kereskedőket a Kárpátokon át nyugatra és délre - Magyarországra vezette. Az akkori út helyén ma is országút vezet, amely megtartotta régi nevét: ulica Węgierska, azaz Magyar utca. Przemyśl lakói a középkorban és később is kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn Magyarországgal. De ez a San menti város hosszú története során soha nem látott vendégül annyi magyart, mint az első világháborút megelőző években és a háború során. A magyarok az erődítmények építésénél dolgoztak, később pedig részt vettek a Przemyśli Erőd védelmében.  Przemyśl legrégebbi temetőjében mind a mai napig láthatók magyar neveket viselő sírok.

Az I. világháború kitörése előtt Lengyelország déli része és Magyarország több évre egy államszervezetbe került. A XVIII. évszázad közepén - amely a belső válság miatt Lengyelország egyik legrosszabb korszaka volt - a szomszédos országok: Poroszország, Ausztria és Oroszország felosztották egymás között a lengyel területeket. 1772-ben Przemyślt elfoglalták az osztrák katonák.

A XIX. század közepén Európában bekövetkezett politikai változások és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok romlása miatt - felmérve Przemyśl stratégiai elhelyezkedését – az osztrákok döntést hoztak az itteni erőd felépítéséről. Az erőd építésének első munkálatait 1854-ben végezték. 1859-ben Przemyśl vasúti összeköttetést kapott Krakkóval, két évvel később Lemberggel, 1872-ben pedig a Kárpátokon keresztül Budapesttel. Az erőd, valamint a tábori erődítmények építését és modernizálását 1878-tól gyakorlatilag egészen az I. világháború kitöréséig folytatták. A monarchia különböző részeiről érkezett mérnökök, akiket az építők hada szolgált ki, a várost az erődítmények két gyűrűjével vették körül. A külső, 45 kilométer hosszú gyűrű, amelynek elsőként kellett az idegen hadsereget feltartóztatni 15 fő és 20 mellék erődítményből állt. A Przemyślt körülvevő dombokon az osztrákok a régi kontinens egyik legfontosabb erődítményrendszerét építették fel, amelynek feladata a keletről támadó orosz hadsereg feltartóztatása volt. Az erőd építése okán a város második fénykorát élte. Mutatós épületek, kaszárnyák és kórházak, szállodák és szecessziós házak, villaházak, valamint gyárak és kisipari üzemek jöttek létre. A San folyó két partját látványos hidak kötötték össze, a város szomszédságában tábori repülőtereket építettek. Przemyśl lakóinak száma hirtelen megnőtt. A XX. század elején Przemyśl már a Kárpátok északi oldalának egyik legnagyobb városa és Európa e régiójában az Osztrák-Magyar Monarchia fő katonai támaszpontja volt.

Az I. világháború kitörése után Przemyśl egykettőre az összes vezető európai lap címoldalára került, ugyanis 1914. szeptember 26-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének több mint 130 ezer katonája által védett, és több mint ezer ágyúval felszerelt przemyśli erődöt teljesen körbevették az orosz erők. Az ágyútűz és a gyalogság dühös rohamai ellenére az oroszok egy erődítményt sem tudtak elfoglalni, miközben ezer számra haltak meg a harcok alatt és rengetegen megsebesültek, fogságba kerültek. Két hét múlva a Przemyśli Erőd első ostroma már véget is ért. A második rohamra 1914. november 8-án került sor, amely 1915. március 22-ig tartott. Akkor az oroszok más taktikát választottak - körbezárták az erődöt és várták, hogy a védők tartalékai kimerüljenek.

A Przemyśli Erődben több ezer magyar katona állomásozott, akik a 23. honvéd hadosztály kötelékéhez tartoztak, a hadosztály parancsnoksága a Mickiewicz utcában kapott helyet. A hadosztály parancsnoka, egyben a Przemyśli Erőd parancsnokhelyettese Tamásy Árpád tábornok volt. A hadosztály egyik részének, a 45. Honvéd Dandárnak a parancsnoksága a Smolki utcában rendezkedett be. A dandár a 7. és 8. Magyar Királyi Gyalogsági Ezredből (az utóbbi Żurawicá-ban állomásozott), valamint a 3. és 4. lovasezredből állt. A 46. Honvéd Dandár parancsnoksága a Dworskiego utcában kapott helyet. Ennek kötelékébe tartozott a 2. és 5. Honvéd Gyalogsági Ezred. Utóbbi szegedi ezred volt, amelynek zenekara gyakran a przemyśli Főtéren gyülekezett zenélni. Az ostromlott erődben speciálisan a katonáknak szánt újságot adtak ki német, magyar és lengyel nyelven. A magyar verzió a „Tábori Újság” nevet viselte, amely az aktuális tájékoztatás mellett történelmi cikkeket, külföldi híreket, valamint Gyóni Géza verseit közölte. A helyőrségi templomban magyar nyelvű istentiszteleteket tartottak.

Az idő múlásával az erőd védői az alapellátásban is kezdtek hiányt szenvedni. Állandóan korlátozták a katonák amúgy is elégtelen élelmiszeradagjait. Takarmányhiány miatt az alultáplált állatok, lovak megbetegedtek és elhullottak. Akadozott a szállítás, az ellátmánnyal és munícióval megrakott szekereket gyakran a katonáknak kellett húzniuk. A védők seregeit kegyetlenül tizedelte a kolera és más betegségek, sok katona a harcokban súlyosan megsérült vagy nyomorék lett.

Az erőd éhező védőit a kimerítő szolgálat is sújtotta. A katonák egyre gyengébbek voltak. Az 1915 januárjától márciusáig tartó hosszú és rideg tél, a nagyon nagy hó miatt a katonák szenvedtek a szokatlan hidegtől, sokan megfagytak a lövészárkokban. A néhány napig tartó ütközetek alatt gyakran a szabad ég alatt aludtak. A védők hangulata egyre romlott, kétségbeesés és reménytelenség lett úrrá rajtuk. A Przemyśli Erőd egyre reménytelenebb helyzetbe került. Parancsnoksága a legfegyelmezettebb magyar csapatokat az erődön kívülre, az ellenség által elfoglalt területekre küldte portyázni. A legveszélyesebb és legvéresebb portyákra küldött magyarok így szinte a biztos halálba meneteltek. A parancsnokság hibái meggyengítették a védők erejét. A 8. Királyi Magyar Gyalogsági Ezredben például - amely 1915. március közepén nagy veszteségeket szenvedett az ütközetek során - több mint ezer beteget tartottak nyilván, a katonák közel fele teljesen harcképtelen volt.

A Kárpátokban lévő magyar csapatokhoz való eljutást célzó utolsó, kétségbeesett és eleve sikertelenségre ítélt kitörési kísérlet 1915. március 19-én volt. A vezetési hibák, valamint a 23. Honvéd Hadosztály katonáinak teljes kimerültsége azt eredményezte, hogy 8500 magyar katona közül az erődbe alig 2662 tért vissza. A kitörési próbálkozások sikertelensége, a kimerülő élelmiszer-, gyógyszer- és lőszertartalékok, valamint a védők demoralizáltsága miatt - akik közül többen hajlamosak voltak lázadásra és hajlottak az erőd oroszoknak történő átadására - a parancsnokság a több mint négy hónapos ostrom után úgy döntött, hogy az erődöt feladja. Mielőtt az oroszok megszállták volna a védők felrobbantották az erődítményeket, a hidakat és az ágyúkat, tönkretették a fegyvereket, a megmaradt muníciót és katonai felszerelést. A tábori repülőtérről a frontvonalon túlra vitték az utolsó repülőgépeket és ballonokat. A Hurka mezőn lelőttek néhány ezer még életben maradt lovat. Orosz hadifogságba esett 9 tábornok, 93 törzstiszt, 2500 főtiszt és több mint 117 ezer katona.

Az erőd kapitulálása nagy visszhangot váltott ki egész Európában, 1915 áprilisában maga II. Miklós cár is Przemyślbe utazott. Az osztrákok, miután a magyarok elvesztették „Magyarország kapuját”, ahogy akkoriban hívták Przemyślt, úgy döntöttek, hogy visszafoglalják azt. Az egyesített osztrák-magyar és német erők néhány napos harc után, 1915 júniusának első napjaiban visszavették az erőd romjait. Ezzel, a harmadik ostromot követően az erőd nem kapott több szerepet az I. világháborúban.

A Przemyśli Erőd tehát komoly szerepet játszott az akkori európai nagyhatalmak közötti harcokban. Néhány hónapon keresztül lekötötte a többtízezres orosz hadsereget, amely kontinensünk nyugati és déli része felé tartott. A Przemyśli Erődért folytatott harcokat a történészek a XX. század legnagyobb európai csatáihoz sorolják. A hatalmas erődök romjai, valamint a harcoló seregek katonáinak temetői Przemyślbe vonzzák a turistákat és az erődítmények kedvelőit Lengyelországból és egész Európából.

A Przemyśli Erődnél harcoló, legismertebb magyar származású katona a Nobel békedíjas Bárány Róbert volt. Bárány 1876-ban, Bécsben született, a monarchia fővárosában szerzett orvosi oklevelet, a fül betegségeire szakosodott. Egyik úttörője volt a belső fül vizsgálatának, megállapította szerepét az ember egyensúlyának megtartásában és a szabad mozgás ellenőrzésében. Tudományos karrierjét az első világháború kitörése szakította meg. Tartalékos tisztként besorozták és a Przemyśli Erődbe irányították. Néhány hónapon keresztül a przemyśli kórházban a beteg és sérült katonákat gyógyította. Az erőd kapitulálása után az életben maradt védők ezreivel együtt orosz hadifogságba került. A távoli Krasznojarszkban lévő hadifogolytáborba vezető úton tudta meg, hogy neki ítélték az 1914-es év Nobel békedíját. A nemzetközi konvenció alapján szabadon kellett volna bocsátani, ám Bécs nem a Nobel-díjas Bárány Róbert, hanem felettese, Hermann Kusmank - a przemyśli erőd parancsnoka - kiszabadítását kezdeményezte. II. Miklós orosz cár gesztust tett a nemzetközi közvélemény felé és a világhírű tudóst engedte szabadon. 1916 végén Bárány Róbert Stockholmban vette át a neki ítélt díjat, és már nem tért vissza Bécsbe, végleg Svédországban telepedett le. 1936-ban bekövetkezett haláláig, közel húsz éven át az Uppsalai Egyetemen tartott előadásokat, és egyben az egyetemi orr-fül- gégészeti klinika vezetője volt.

Przemyśl védelmében közvetlenül rész vett Gyóni Géza magyar költő is, aki az ostromolt erődről megrendítő irodalmi képet festett. 1884-ben született a Budapest melletti Gyónon. Költőként és irodalmárként is próbálgatta szárnyait, de katonai ambíciói is voltak. Az első világháború kitörése után önként jelentkezett a hadseregbe. Przemyślbe irányították, utászként a tábori erődítmények építésénél dolgozott, de az oroszokkal vívott véres ütközetekben is részt vett. Megadatott számára a katonai szolgálat minden nehézségének megismerése. Az éhség, a hideg és a mindennapi halálközelség a költőben mélyreható változást idézett elő. Drámai háborús élményei eredményeként az eleinte háborús pátosztól teli verseit olyan líra váltotta fel, amelyet háborúellenesnek is mondhatunk. A költő alkotómunkája ismert lett egész Magyarországon, a legjobb verseit épp a przemyśli erődben írta. Przemyśl kapitulálása után Gyóni Géza a többi ott harcoló magyar katonával együtt a krasznojarszki hadifogolytáborba került. Nem adatott meg számára az a kegy, hogy hazájába visszatérhessen. Az elutasítottság érzete kerítette hatalmába, s így halt meg 1917-ben, orosz hadifogságban, messze szeretett Magyarországától.

Przemyśl és a Przemyśli Erőd szerelmesei előtt Molnár Elek ezredes (8. Királyi Magyar Gyalogsági Ezred) neve is ismert. Mielőtt az erődöt feladták volna, Hermann Kusmanek parancsnok parancsot adott minden erőd és fontos katonai objektum felrobbantására, a fegyverek, muníció, valamint a még megmaradt tartalékok megsemmisítésére. A parancs természetesen az egész katonai dokumentációra, parancsokra, térképekre és jelentésekre is vonatkozott. Számunkra ismeretlen okokból Molnár ezredes nem teljesítette a parancsot, úgy döntött, hogy elrejti a fontos dokumentumokat, feljegyzéseket, magánlevelezést, valamint az egyik tiszt által vezetett naplót. Molnár Elek ezredes rövidesen több ezer honfitársával együtt orosz hadifogságba került. Az okmányok elrejtéséről szóló információ mégis eljutott Magyarországra, mert 1923-ban Przemyślbe utazott néhány magyar tiszt. A kutatást a Dworski utca 4. szám alatt levő házban kezdték, ahol az erőd kapitulálásáig Molnár ezredes lakott. Információik az okmányokról mégsem voltak precízek, mert a ház pincéiben végzett kutatás eredménytelen maradt. Teltek az évek, mígnem 1966-ban, a ház tatarozása során a második emeleten a padlót cserélő munkások megtalálták a több mint fél évszázada ott elrejtett okmányokat.

Az erőd parancsnokságának iratai, térképek, levelezés, újságok és visszaemlékezések feltárása, amelyet Molnár-archívumnak neveztek el, nem kis szenzációt keltett. A megtalált okmányokat a Przemyśli Erődnek szentelt kiállításra vitték, amely a Przemyśl és Környéke Nemzeti Múzeumban tekinthető meg.

A lengyelek és a magyarok közös háborús élményei egy sor kulturális rendezvényt eredményeztek. A múlt évszázad ’70-es éveiben a Magyar Kulturális Intézet Magyar Kulturális Napokat rendezett Przemyślben. Gyóni Géza századik születésnapja alkalmából 1984-ben a Przemyśl és Környéke Nemzeti Múzeumban kiállítást nyitottak és irodalmi estet rendeztek. A przemyśli múzeum együttműködik a Magyar Hadtörténeti Intézettel és Múzeummal. 2002-ben a múzeum Komáromban bemutatta a przemyśli erődnek szentelt kiállítását. 2003 tavaszán a múzeum épületében „Przemyśl és oroszlánjai - magyarok a Przemyśli Erődben” címet viselő kiállítást lehetett megtekinteni. A Przemyśl és Környéke Nemzeti Múzeumban a przemyśli erődről érdekes kiállítást lehet megtekinteni, amely a magyar partnerekkel együttműködve készült. A Przemyśli Erőd Múzeumában is megtekinthetők az I. világháborúból származó tárgyak, amelyeket az erődért folytatott harccal kapcsolatos emlékek és katonai felszerelések gyűjtői állítottak össze. Hasonló kiállítás a Przemyśl melletti Kuńkowcé-ben levő VIII. Łętownia erődítményben is található. Przemyślben több különböző, az erődítmény és a hadtörténet rajongóit tömörítő egyesület is működik.

Przemyślben és környékén számos tábori temető található, amelyek a császári-királyi hadseregben harcoló osztrákok, magyarok, lengyelek, csehek és más nemzetiségű katonák földi maradványait rejtik. Itt, a hazájuktól távol nyugszanak az egyes erődítmények védelmében vagy az ostromlott erődből történt merész portyázások, a saját hadseregükhöz történt kétségbeesett kitörési kísérletek során elesett katonák. Przemyśl területén három, az osztrák-magyar hadsereg elesett katonáinak épült temető is található. A temetőket egy magyar hadnagy, Szabolcs Ferenc tervezte, aki civilben építészmérnök volt. Az osztrák-magyar temetőkön kívül Przemyślben orosz és német katonák temetői is találhatók. E sírkertekben nyugszanak azok a lengyelek is, akiket a három megszálló ország hadseregeibe kényszerítettek. A Przemyśli Erődért folytatott harcokban hozzávetőlegesen 100 ezer katona esett el. Egyes temetőket, többek között a Przemyślben levőket a helyi önkormányzatok tartják fenn. 1995-ben a strasbourgi Európa Tanács Przemyślnek tiszteletbeli Európa-zászlót adományozott az I. és a II. világháború idejéből származó katonai temetők ápolásáért, valamint az európai integráció érdekében tett erőfeszítések elismeréséül.

A Przemyśli Erőd védőire emlékezve a magyar fővárosban emlékművet emeltek. A Bem tér és a Margit híd között lévő téren 1932-ben egy oroszlán alakot ábrázoló szobrot állítottak fel. A talapzatán látható egy felirat: „Przemyśl 1914-1915”, valamint egy epigráf:

„Küzdtenek oroszlánként”

Magyarország 

várkapujában

Legyen a példa

örök.

Przemyśl, az egyik legrégebbi és legszebb lengyel város, amely a Kárpátok lábainál fekszik, Lembergbe, a Bieszczady hegységbe és a Keleti Kárpátokba vezető utak kereszteződésén elbűvölve vendégeit kanyargós, meredek utcáinak képével, a hozzájuk bújó évszázados építményeivel és egyre magasabbra kúszó templomtornyaival. A város ezeréves története és az emlékek százainak gazdagsága miatt mindenki talál magának valami érdekességet. A város felett tornyosuló Kazimierz Vára, két katedrális, a római-katolikus és a görög-katolikus, az óváros templomai, a lejtő főtér csupán a przemyśli emlékek listájának eleje. Przemyślt a harangok és a pipák fővárosának nevezik. A helyi kézművesek művei megtekinthetők többek között az unikális Harang - és Pipamúzeumban, amely az Óratoronyban található.

A Przemyśli Erőd, az osztrákok által a környékbeli dombokra felépített erődítmény szinte mágnesként vonzza a turistákat. A várost az erődítmények dupla gyűrűje veszi körül, ahol az első világháború kitörése után néhány hónapon keresztül feltartóztatták a többtízezres orosz hadsereget, amely Európa nyugati és déli része felé tartott. A Przemyśli Erődért folytatott harcokat érdekes múzeumi tárgyak, valamint a különféle hadseregek háborús temetői idézik fel.

Megközelítések:

a Rzeszów Nemzetközi Légikikötőtől (Jasionka) - 100 km,
az ország Európai Uniós határától (Medyka) - 12 km,
a város az északi oldalról is megközelíthető az A4-es autópálya radymno-i csomópontja felől a 77-es számú országúton, a város körgyűrűjének észak-keleti szakaszán át,
nyugati irányból a város Sanok, Krosno, valamint a szlovák határtól, Barwinek átkelőhely felől a 28-as számú országúton és a 884-es főúton.
keleti oldalról, Medyka határátkelőhely felől a 28-as országúton.

A város idegenforgalmi nevezetességei

Przemyśli Erőd

A Przemyśli Erőd Európa e részének egyik legnagyobb erődítménye. A Keleti Front Verdunjeként is emlegetik. Az 1854-55-ös évekből származó sáncok és első erődítmény, a ’70-es és ’80-as évek derekán felépített tüzérségi, a XIX. század végén elkészített páncélerődítmények, valamint az 1914-15 években épített tábori erődítmények mutatják az osztrák védelmi művészet keresztmetszetét. Az erődítmények körül megmaradt az I. világháború óta gyakorlatilag változatlan tájkép - a csaták tájképe. A Przemyśli Erőd tizenegy erődítményi objektuma nagyobb részben a város közigazgatási határán kívül, a vele szomszédos községek területén helyezkedik el. A Przemyśli Erődért folyó harcok idejéből származó katonai temetők Przemysława utcánál találhatók - ott nyugszik az osztrák-magyar, a német és az orosz hadsereg több tízezer elesett katonája. A Przemyśli Erőd erődítményei gyalog, vagy kerékpárral közelíthetők meg az erőd kijelölt turistaútjain keresztül.

A Przemyśli Erőd legérdekesebb erődítményei:

A Siedliská-ban levő Fort I. „Salis-Soglio”, építési ideje: 1882-1886. Ez nem egy tipikus tüzérségi erődítmény, amely - annak ellenére, hogy 1915. március 22-én felrobbantották - a Przemyśli Erőd egyik legjobb állapotban megmaradt, a külső gyűrű leglátványosabb eleme. Az erődítmény alig néhány tíz méterre fekszik a lengyel-ukrán határtól. A határ túlsó oldalán van ennek az erődítménynek néhány segéderődítménye.

Siedliska, Fort XV. „Borek”. A Fort I. közelében, szintén Siedliská-ban található a XV. Páncélos „Borek” erődítmény, amely az 1897-1900 években épült. Ha Siedliská-ból a 28. számú országúttól haladunk, másfél kilométer megtétele után balra kell fordulni. A „Borek” erődítményt a Kinsky Herceg nevét viselő 3. Történelmi Erődítményi Tüzérségi Ezred emlékét ápoló egyesület bérli, amely igyekszik az erődítmény állapotát az eredetihez hasonlóra visszaállítani. Kapcsolat: telefon: 796 362 159, 603 037 776, www.festung.vot.pl, e-mail: rudolfini@wp.pl.

VIII. Fort „Łętownia“ Kuńkowce-ban. Építésének kezdete az 1854-55-ös évekre nyúlik vissza. Jelenlegi formáját az erődítmény 1881-82 között nyerte el. A Fort rendezett állapotban látogatható. A turistaszezon idején helyiségeiben a Przemyśli Erődről készített érdekes kiállítást lehet megtekinteni. Az erődítmény megközelítése: a Przemyślt Dynów-val összekötő útról Kuńkowice felé tartva jobbra kell lekanyarodni, a fekete jelű turistaúton felfele haladni. Az erődítményhez közel ún. Fantasy falu található, ahol meg lehet tekinteni a középkori, fából épített vár, valamint a váralja rekonstrukcióját. Az erődítmény gondozója Wiesław Sokolik (a Fort bérlője), telefonszáma: 604 665 756, www.fort8.cba.pl, e-mail: wieslaw.sokolik@wp.pl

Múzeum Fort XII. „Werner” Żurawicá-ban. Az idegenforgalom számára először 2010-ben nyitották meg, több éven keresztül a hadsereg tulajdona volt és turisták nem látogathatták. A „Werner” erődítmény az 1882-1886 években készült és a sáncos tüzérségi erődítményekhez tartozik. Nagyon jó állapotban van, az erődítményben látható egy egészben megmaradt kaszárnya, amelyben múzeumi kiállítás található. A „Werner” erődítmény jelenleg magánkézben van, nyitva áll minden látogató számára. Kapcsolat: telefon 668 227 760, www.fortwerner.pl, e-mail: fort@fortwerner.pl.

A város műemlékei

Vár

A várat 1340-ben Nagy Kázmér király a város felett uralkodó Várdombra emelte. A várudvaron láthatók a körerődítmény (rotunda) és a palotaerődítmény (palatium) relikviái – a Chrobry Bolesław király korából származó építmények. A vár falai között, amelyet a XVI. században alaposan átépítettek reneszánsz stílusban, a Drámatársaság színháztermet működtet - ez Lengyelország legrégebbi amatőr színháza. Kapcsolat: a Przemyśli Vár Kulturális és Tudományos Központja, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1. Tel. 166 785 061, fax: 166 785 062, www.kultura.przemysl.pl

Műemlék templomok

A római katolikus építészet gót stílusú temploma a XV. és a XVI. században épült a még régebbi, román stílusú templom helyére, melynek maradványai a földalatti részben maradtak meg. A XVIII. században átépítették barokk stílusban. Ugyanezt az építészeti stílust a Püspöki Palota, valamint a késő barokk stílusú harangtorony - a Katedrális Tornya - is képviseli, amely 71 méter magas, és Przemyśl panorámájának jellegzetes eleme. A harangtorony felső részében, az óra számlapjának szintjén egy kilátó helyezkedik el, amelyről a város gyönyörű látképe csodálható meg.

A görög katolikus építészetet a jezsuiták által a XVII. században emelt Jézus Szíve Templom képviseli. A XX. században ez helyőrségi templom volt. A templom belsejében a lubaczówi pravoszláv templomból áthelyezett műemlék, XVII. századbeli ikonosztáz látható. A katedrális mellett napjainkban emelt harangtorony áll.

A przemyśli óváros felett XVII. századi, a karmelita rendhez tartozó templom és kolostor áll. A megszállók a barokk templomot a görög katolikus egyháznak adták, akik saját katedrálisukká alakították át, megváltoztatva a szentély megjelenését, és átépítve a templommal összeérő kolostort. Az utóbbi években a karmeliták visszaállították a templom és a kolostor eredeti formáját, és restaurálták annak impozáns belsejét.

A karmelita nővérek templomát és kolostorát 1899-1900-ben építették fel. A neogótikus stílusú templom az óváros legmagasabban fekvő szentélye. A téglakerítéssel körbevett templomot egyeztetés után, kijelölt időpontokban lehet megtekinteni.

A ferencesek templomát egy gótikus stílusú szentély helyén a XVIII. században építették, amely egyesíti a késő barokk és a klasszicizmus elemeit is. A rokokó stílusú templom elismerést kelt a szobrok és freskók gazdagságával.

A református templom a XVII. században védőfallal volt körbevéve, amelyben lőrések voltak, így a kolostorral együtt barbakán szerepet játszott a már nem létező Lembergi Kapu mellett. A városi falak lebontása és a várárok feltöltése után a talaj szintje annyira megemelkedett, hogy jelenleg olyan, mintha a templom beesett volna az utca szintje alá. 1877-ben felavatták a fal szegletében Szykowski Krystyn, a hős atya szobrát.

A bencés nővérek apátságát a XVII. században bástyákkal megerősített védőfallal vették körül. A XVIII. században emelték a késő barokk stílusú Szent Háromság templomot és a kolostort. Az apátság a város baloldali része - Zassanie legrégebbi műemléke.

Múzeumok

Przemyśl Város Történeti Múzeuma egy XVI. évszázadban épült házban kapott helyet, amelynek pincéit is berendezték. A múzeum bemutatja többek között az egykori városlakók érdekes szobáit, a XIX. századi műtermet, valamint Przemyśl több mint ezer éves történetét megjelenítő kiállításokat is láthatunk ott. Címe: Kamienica Brzykowska (Brzykowska Ház), Rynek 9, tel. 166 786 501, www.muzeum.przemysl.pl

A Przemyśl és Környéke Nemzeti Múzeum egy új, a II. világháború alatt elpusztított ház helyén 2008-ban felépített épületben kapott helyet. A több mint százéves, és a megyében legnagyobb gyűjteménnyel büszkélkedő múzeumban érdemes megtekinteni a szakrális művészetet, a Przemyśli Erődöt bemutató kiállításokat, valamint az időszakos kiállításokat is. Címe: Plac Berka Joselewicza 1 tel. 166 793 000, fax. 166 793 010, www.muzeum.przemysl.pl

Harangok és Pipák Múzeuma. Késő barokk stílusban épült XVIII. századi óratorony, amelyet eredetileg a görög katolikus katedrális harangtornyának szántak, ám ez sohasem valósult meg. 123 éven keresztül a tornyot a tűzoltók tűzőrhelynek és megfigyelőpontnak használták. Belsejében kapott helyet a harangok és pipák különleges és érdekes kiállítása, a kilátóteraszról pedig a przemyśli belváros szép látképe tárul elénk. Címe: ul. Władycze 3, tel. 166 789 666, www.muzeum.przemysl.pl

A Főegyházmegyei Múzeumot 1902-ben alapították és a Katedralny tér műemlékeiben, a XVI. és XVII. század épületeiben kapott helyet. Lengyelország délkeleti részének legrégebbi múzeumában bemutatják a középkor, a barokk és más korok szakrális művészetét, de ott található a II. János Pál pápa emlékeit bemutató kiállítás is. Címe: Plac Katedralny 2. és 3., tel. 166 782 792, www.muzeum.przemyska

A Przemyśli Erőd Múzeuma (az intézmény nyári időszakban áprilistól októberig tart nyitva) Címe: ul. Katedralna 6/4 (bejárat az ul. Fredry felől), tel. 603 037 776, 796 700 088, 796 362 159, www.festung.org

A város egyéb idegenforgalmi nevezetességei

A Városi Hivatal Épülete a Főtér 1. szám alatt található, a XVI. században épült, később többször átépítették.

Przemyśl földalatti világa - a műemlék pincék az Óváros főteréről közelíthetők meg. A pincék gazdája a várbéli Przemyśli Kulturális és Tudományos Központ. Címe: Vár, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, tel. 166 785 061, www.kultura.przemysl.pl

A főtéri épületek a XVI. és XVII. századból származnak, három homlokzatban csoportosulnak a régebben létező négy homlokzatból. A legtöbb házat a XIX. században átépítették, csupán az eredeti árkádok maradtak meg. Figyelemre méltó maga a lejtős főtér is, amelyen a reneszánsz stílusú városháza állt, azt a megszállók 1812-ben lebontották.

A vasúti pályaudvar épületét az 1859-60-as években építették fel és 1895-ben átépítették – ez az egyik legfigyelemreméltóbb épület a Krakkót Lemberggel összekötő vasúti vonalon. 1872-ben Przemyśl a várost Budapesttel összekötő vasúti vonalat is kapott.

A Molotov Vonal az 1940-41-es évekből származó szovjet megerősítések és erődítmények vonala volt, amely a Kárpátoktól a Balti-tengerig futott. Przemyśl közigazgatási határán belül különböző állapotban 22 objektuma található. Eddig két szovjet óvóhelyet sikerült berendezni. A J. Piłsudski rakparton (az Accademia szálloda mellett) egy „kaponiera 8813” nevű harci óvóhely belsejében érdekes magánkiállítást lehet megtekinteni a II. világháború idejéből származó tárgyakból. Ezt az anyagot a Molotov Vonal Gondozási és Rehabilitációs Przemyśli Egyesület felügyeli. A Kaponiera - Przemyśli Várterület nevű egyesület egy másik óvóhelyet restaurált, amely szintén a Molotov Vonal része volt. Címe: ul. Sanocka 4 (az Accademia szálloda mellett), tel. 505 077 838, 530 068 480, www.projekt8813.pl, e-mail: grzegorz.malik@wp.pl

A város falai: a legjobb állapotban levő részek a Basztowa utca mellett találhatók - azok a XVI. és XVII. században épültek. A XVIII. század végén az osztrákok megparancsolták a várost körbevevő falak lebontását. Ugyanerre a sorsra jutott 9 bástya és 3 városkapu.

A Przemysława utcában a Przemyśli Erődért folyó harcok idejéből származó katonai temetők az osztrák-magyar, a német és az orosz hadsereg több tízezer katonájának hamvait őrzik.

Zniesienie  - a város feletti domb neve, arra emlékeztet, amikor a lengyelek e helyen legyőzték a tatárokat. A Zniesienie legismertebb pontja a titokzatos tatár domb (352 m a tengerszint felett), amelyet a legenda szerint a tatárok emeltek a harcban elesett kánnak. Évszázadokkal ezelőtt a dombot megfigyelőpontnak használták Przemyśl és környéke védelmi rendszerében. A dombról Przemyśl és vidéke távoli panorámája terül a látogatók elé. A XIX. század második felében az osztrákok a Zniesienié-n néhány létesítményt emeltek, amelyek a Przemyśli Erőd belső gyűrűjéhez tartoztak. A dombról lejjebb láthatjuk a „Tatár Domb” üteget, a legnagyobb objektum a XVI. számot viselő „Zniesienie” erődítmény. A szomszédságban található a 2000-ben felállított Bizalom Kereszt (Krzyż Zawierzenia). A TV torony mellett erődítményi kaput találunk, mellette van a 2006-ban felépített, többek között libegővel és szánkópályával felszerelt sífelvonó állomás, amely egész évben működik és különböző látnivalókkal várja a látogatókat.

Hasznos információk

Idegenforgalmi Információs Központ (angol nyelvű)

ul. Grodzka 1, tel. 16 675 21 63

e-mail: cit@um.przemysl.pl

Stacja Przemyśl Idegenforgalmi Információs Pont (angol és német nyelvű)

Plac Legionów 1, tel./fax 16 735 23 33

Skype: it.stacjaprzemysl, e-mail: it.stacjaprzemysl@o2.pl

dr. M. Orłowicz Lengyel Idegenforgalmi és Honismereti Társaság (idegenvezetés angol és német nyelven)

ul. Waygarta 3, tel./fax. 16 678 53 74

www.przemysl.pttk.pl, e-mail: pttkprzemysl@op.pl

Lengyel Államvasutak (tájékoztatás vasúti összeköttetésekről) (angol nyelvű)

Plac Legionów 1

+ 48 22 39 19 757, www.pkp.pl

Közúti Közlekedési Vállalat (PKS) (tájékoztatás autóbusz összeköttetésekről)

Autóbusz pályaudvar, ul. Czarnieckiego 4

tel. 16 678 54 35, www.pks-przemysl.pl, e-mail: dworzec@pks-przemysl.pl

Repülőtér – Rzeszów - Jasionka Légikikötő Sp. z o.o.

A legközelebbi nemzetközi légikikötő Rzeszów-Jasionka, amely Rzeszów központjától 10 kilométerre van, Przemyśltől pedig kb. 85 kilométerre. Kapcsolat: 36-002 Jasionka 942, tel. +48 17 852 00 81, +48 17 717-86-11, Fax. +48 17 852 07 09, e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl, www.rzeszowairport.pl.

Autóbusz parkolóhelyek

ul. Sanocka 4 - a sífelvonó alsó állomása

ul. Sanocka - Stadion Polonia

Rybi Plac - két váltóhely (5 percig szabad állni)

Szállások

Hotel Albatros ***

ul. Ofiar Katynia 26

tel./fax. 16 678 08 70, www.albatros.przemysl.pl   

1 és kétágyas szobák, többszemélyes apartmanok, 109 férőhelyes, egy egyágyas szoba ára: 99 PLN

Hotel - Spa Gloria***

ul. Wilczańska 4

tel./fax. 16 678 22 82, www.hotelgloria.pl  

1 és kétágyas szobák, többszemélyes apartmanok, 100 férőhelyes, az árak 79 és 350 PLN között vannak

Hotel Accademia ***

Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

tel. 16 676 11 11, 16 676 11 12, fax. 16 676 11 13, www.hotelaccademia.pl

Egy - és kétágyas szobák, stúdiószobák, apartmanok, 173 férőhelyes, az árak 30 és 80 PLN között vannak

Hotel Marko ***

ul. Lwowska 40

tel. 16 676 47 60, fax. 16 676 47 66, www.hotelmarko.pl  

Egy - és kétágyas szobák, többszemélyes apartmanok, 38 férőhelyes, ár: 60 - 100 PLN között

Hotel Trojka ***

ul. Lwowska 20

tel./fax 16 678 79 88, www.hoteltrojka.pl

Egy - és kétágyas szobák, többszemélyes apartmanok, férőhelyek száma: 41, árak: 150 – 190 PLN közöttiek

Olcsó szállás (vendégszobák)

Aquarium Vendégszobák

ul. Lenartowicza 23

tel. 16 679 02 50, mobil 500 806 531, www.aquarium.netstrefa.pl  

Egy - és kétágyas szobák, apartman, férőhelyek száma: 6, ár: 30-50 PLN

„Na Górce” vendégszobák

ul. Armii Krajowej 13A

tel. 16 670 75 33, 509 335 050, www.restauracjanagorce.pl

Podzamcze PTTK vendégszobák

ul. Waygarta 3

tel./fax. 16 678 53 74, www.przemysl.pttk.pl  

Többszemélyes szobák, férőhelyek száma: 46, ár: 26 – 49 PLN

Belferek Didaktikus és Szállásbázis

ul. Kraszewskiego 7a

tel. 16 670 25 02, 16 679 09 30, fax. 16 670 27 42, www.belferek.pcen.pl  

Egy-, két- és többszemélyes szobák, férőhelyek száma: 45, ár: 40-70 PLN

Przemyśl Apartmanok

ul. Dworskiego 11

tel. 16 675 14 33, 791 782 791, www.apartamentyprzemysl.pl

PTSM MATECZNIK I. osztályú ifjúsági szállás

ul. Lelewela 6

tel. 511 122 954, tel./fax. 16 670 61 45, www.ptsm-matecznik.pl  

Többszemélyes szobák, férőhelyek száma: 50, ára: 25-35  PLN

Étkezési lehetőségek

Campari Étterem

Rynek 9

tel. 16 675 04 59

Nyitva tartás: 10:00 – 22:00, férőhelyek száma: 45

C.K. Monarchia étterem

ul. Puszkina 18

tel. 16 67 88 444, 665 660 396, www.restauracja-monarchia.pl

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12:00-22:00, férőhelyek száma: 60, csoportos kedvezmények

Dominikańska étterem

Plac Dominikański 3

tel. 16 678 20 75, fax. 16 678 20 55, www.dominikanska.com.pl

Nyitva tartás: 10:00-22:00, férőhelyek száma: 80

Na Górce étterem

ul. Armii Krajowej 13A

tel./fax 16 670 75 33, mobil tel.  509 335 050

www.restauracjanagorce.pl

Polanka étterem

Rynek 2

Tel. 730 777 338, www.restauracjapolanka.pl

Nyitva tartás: 10:00 – 23:00, férőhelyek száma: 35

La Costa Étterem – Ristorante

Wyb. M. J. Piłsudskiego 19

tel. 16 678 55 88, mobil tel.: 694 119 813

www.lacostaprzemysl.pl

Aquarium Kávézó

ul. Lenartowicza 23

tel. 500 806 531, www.aquarium.netstrefa.pl

Nyitva tartás: szerdától szombatig 18:00-tól, férőhelyek száma: 40

Fiore Kávézó

ul. Kazimierza Wielkiego 17B

tel. 603 582 182, fax 16 675 03 45, www.cukierniafiore.pl

Nyitva tartás: 10:00 – 20:00, férőhelyek száma: 50, nyáron: 100

Libera Kávézó

Rynek 26 (a Libera Könyvesboltnál)

Nyitva tartás: 10.00 - 23.00, férőhelyek száma: 20

tel. 16 676 05 20

Mała Czarna Kávézó

ul. Kazimierza Wielkiego 8

Nyitva tartás: 8:00 – 21:00, férőhelyek száma: 40

tel. 16 678 88 33, www.malaczarna.eu

Rekreáció

Aktív pihenés Przemyśl-ben

Az ezeréves Przemyśl, valamint a kulturális, tájképi és természeti értékekben gazdag környéke nagyon sok lehetőséget kínál mindazoknak, akik aktívan szeretnek pihenni. Itt biztosan nem fognak unatkozni sem a gyalogos, kerékpáros, vízi, a téli sportok kedvelői, a történelem és az erődítmények iránt érdeklődők. A turistákra gyalogos és kerékpáros utak, Nordic Walking vonalak, downhill kerékpáros vonalak várnak, a sísánc téli és nyári sportolási lehetőségekkel, székes felvonóval és szánkó pályával működik. Ezen kívül aktív foglalkozásokat szerveznek a teniszpályákon és a tekepályákon. A vízi sportok kedvelőit kajaktúrák várják a San folyón, kajakok és egyéb csónakok bérlésére van lehetőség.

Sífelvonó - az alsó állomás

Przemyśl a téli sportok kedvelőinek nagyszerű lehetőségeket kínál. A síelők és a snowboard kedvelőinek rendelkezésére áll a szinte a város központjában levő lesikló pálya, amely a Zniesienie hegy észak-nyugati oldalán helyezkedik el. A hegyre kétszékes felvonóval lehet feljutni, amelyek hossza 270 és 740 méter - azok a nyári szezonban is működnek. A téli szezonban három lesikló pálya van nyitva. A pályákat mesterséges hóval is szórják, és ki vannak világítva. A nyári szezonban a kerékpárosokra várnak a jól felkészített downhill pályák. A pálya mellett Przemyślban felszerelés-kölcsönző és síiskola is működik. Címe: ul. Sanocka 5, tel. 16 675 5049, www.posir.pl/przemysl-stok, e-mail: stok@posir.pl

Egész évben működő szánkó lesiklópálya és a sífelvonó felső állomása

Címe: ul. Ludwika Pasteura, tel. 16 675 50 49

www.posir.pl/przemysl-stok, e-mail: stok@posir.pl

A szánkópálya hossza: 350 m.

Przemyśl Sport és Rekreációs Központja

Sportcsarnok

Címe: ul. Mickiewicza 30

Tel/fax. 16 678 57 58, www.posir.pl

Fedett uszoda

Biológiai Megújulás Szalonja

Címe: ul. 22 Stycznia 8, tel. 16 670 65 45

e-mail:basen@posir.pl

Strandröplabda pályák

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II (a Kmiecie lakótelep mellett),  ul. Focha (a San folyó mellett), os. Lipowica, os. Kazanów, ul. Łukasińskiego, ul. I Armii WP, ul. Ofiar Katynia, os. Rosłońskiego

Műjégpályák

ul. Sanocka 5, tel. 16 678 77 84

ul. Dworskiego 94 – Biały Orlik

Teniszpályák

ul. 22-stycznia 6, tel. 16 670 10 36

e-mail: stadion@posir.pl

Jupi Park - mini játéktér

ul. Brudzewskiego 1 (San Galéria)

tel. 691 796 000

www.jupipark.pl

Parastyle Sárkányrepülő iskola

Képzések, látványrepülések tandemben

tel. 790 767 353

www.parastyle.pl

Japa Bowling Club

ul. Batorego 55

tel. 16 675 14 06, 519 133 172, 519 133 171, www.clubjapa.pl

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig és vasárnap: 14:00- 00:00, pénteken és szombaton: 14:00- 03:00

Chochlik Tekepálya

ul. Krakowska 24

tel. 16 670 70 04 / 25, www.kregielniachochlik.pl

Nyitva tartás: keddtől péntekig: 16:00 - 22:00, szombaton és vasárnap: 14:00-tól zárásig

Neo Bowling Club - Tekepálya

ul. 3 Maja 19

tel. 16 670 04 13

Nyitva tartás: vasárnaptól csütörtökig: 12:00-00:00, pénteken és szombaton: 12:00-04:00

Turista felszerelés kölcsönző

Azymut sí kölcsönző és szerviz

ul. Sanocka 12 (a sífelvonó alsó állomása)

tel. 501 798 337, www.nartyprzemysl.pl

Erem Sport sí szerviz és sport-idegenforgalmi üzlet

ul. Jasińskiego 9

tel. 16 678 60 02 / 60, 604 542 849, www.erem-sport.pl

Kajaktúrák a San völgyében

ul. Krasińskiego 26/31

tel. 505 999 789, 512 125 969, www.przemysl-kajaki.pl,

Művészeti galériák

Kortárs Művészeti Galéria

ul. T. Kościuszki 3, Tel. 678 38 81

www.bwaprzemysl.pl

Várgaléria

Kazimierzi Vár, tel.: 16 678 50 61

Przemyśl környéke

Przemyśl környéke kiválóan alkalmas a természet ölén történő pihenésre, egyben gazdag történettel és számos műemlékkel rendelkezik. A legérdekesebbek közé tartoznak:

Krasiczyn

A híres Krasicki vár a XVII. század elején épült, ez az egyik legértékesebb műemlék Lengyelországban, amelyet a lengyel reneszánsz gyöngyszemének is neveznek. A vár mellett egy XVIII. században épült parókiatemplom található. A Sanokba vezető út túlsó oldalán egy régi sörgyár épületegyüttese látható. Ez utóbbi a várral és egy csodálatos parkkal egyetemben a Sapieha család tulajdona volt, ők voltak utolsó birtokosai e területnek. A Krasiczyn feletti dombon (egy kisebb zsidó temető felett) az erdőben a Molotov Vonal bunkerei láthatók. A szemközti dombon három halom található, amelyet a hagyomány szerint a régi városka lakói hordtak össze annak emlékére, hogy Krasiczynbe ellátogatott III. (Waza) Zygmunt király.

A Vári Szálloda

Krasiczyn 179, 37-741 Krasiczyn

tel. 16 671 83 12, 16 671 83 21,  fax. 16 671 83 16, www.krasiczyn.com.pl,

a férőhelyek száma: 100, szobaár: 110 - 500 PLN

Kalwaria Pacławska

Kalwaria Pacławskát Kárpátalja Jasna Górájának is nevezik. A barokk stílusú templomot és a vele szomszédos kolostort az 1770-1775-ös években Szczepan Dwernicki alapítványából építették fel. Három évszázad óta minden évben, augusztus közepén Lengyelország dél-keleti részének híres búcsújára több tízezer zarándok érkezik. A kegyhely körül 42 darab XIX. századi kápolna található, amelyek kis utakkal vannak összekapcsolva, itt zarándokok és vezeklők csoportjaival találkozhatunk.

Boldog Jakub Strzemię Zarándokház

Kalwaria Pacławska 40, 37-743 Kalwaria Pacławska

tel. 16 671 95 55, fax 16 671 95 53, mobiltelefon: 721 212 260, www.kalwariapaclawska.info

Éjszakai férőhelyek száma: kb. 200, egy éjszaka ára: 35 PLN/személy

Bolestraszyce

Itt található Lengyelország dél-keleti részének legnagyobb arborétuma. A park fasorain sétálva tízezer számra láthatjuk az egyébként igen ritka növényeket az egész világból. Az arborétum közelében a Przemyśli Erőd egyik fő védőbástyája, az 1892-1896 közötti évekből származó San Ridneau XIII. páncélos erőd romjai találhatók. Figyelem! Az erődök megtekintése közben igen óvatosnak kell lenni!

Kapcsolat: Bolestraszycei Arborétum és Fizikai Földrajz Intézete

Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce, tel./fax 16 671 64 25, www.bolestraszyce.com

Rybotyce

Szent Humphrey XV. századi falazott pravoszláv temploma. Lengyelország legrégebbi pravoszláv temploma, amely mellett valamikor egy kisebb kolostor is működött. A belsejében megmaradt a XVI. századi, bizánci stílusú festés. Az 1945-ben elhagyatott szentély a Przemyśl és Környéke Nemzeti Múzeumhoz tartozott, nemrégiben adták át a Görög Katolikus Egyháznak.

Dubiecko

Egy régi kisváros XV. századi gyökerekkel. Dubiecko több család tulajdona volt: Kmit, Stadnicki, Krasicki és Konarski családok birtokolták. A XVI. században a San folyó mellett falakkal és bástyákkal védett várat építettek. 1735-ben itt született Ignacy Krasicki, későbbi püspök és a lengyel felvilágosodás legkiemelkedőbb írója, akit „a költők hercegének” neveztek. A XVIII. század végén a vár helyére a mai napig is látható palotát építettek. A palotában jelenleg szálloda és étterem működik, körülötte műemlék park van régi faállománnyal. Ezen kívül Dubieckoban egy, a XX. század első feléből származó pravoszláv templom is található. A II. világháború után elhagyatott pravoszláv templomban rövid ideje a Keleti Régiók Művészeti Háza működik.

Keleti Régiók Művészeti Háza Dubiecko-ban, Dubieckoi Régió Baráti Társasága

ul. Krasickiego 3, 37-750 Dubiecko,

tel. 16 651 14 51, 692 263 236, www.tpzd.republika.pl

Kövületek és Ásványok Múzeuma Dubiecko-ban, Robert Szybiak

ul. Krasickiego 3, 37-750 Dubiecko

tel.: 16 651 14 51, mobiltelefon: 889 829 108, www.muzeumdubiecko.republika.pl

Gyermekattrakciók

Fantasy falu Kuńkowce-ben

A Fantasy falu a Kuńkowce nevű helységben, Przemyśltől 6 kilométerre található. A falu kisebb dombon, az erdő szélén helyezkedik el. Egy fahídon lehet megközelíteni. A lejtő jobb oldalán három nagyobb házikót, feljebb három kisebb kunyhót építettek. A baloldalon, a tó mellett áll három halászházikó. E kisebb építmények felett uralkodik egy védelmi vár, amelynek udvarát palánk veszi körül bástyákkal. Minden fából van felépítve, sajátos stílusa van. Különböző rendezvényeket, családi piknikeket szerveznek itt középkori csaták, régi mesterségek, stb. bemutatásával. A gyerekek próbára tehetik képességeiket, többek között íjászatban, kosárfonásban, agyagedény készítésben. Nekik nagy élményt jelent, ha agyagedényt tudnak készíteni, persze a mester figyelő szeme előtt.

Kapcsolat:  tel. 512 770 641, www.wioskafantasy.pl, www.facebook.com/wioskafantasy. Megközelítése: a 884. számú megyei útról a vár felé vezető útra kell kanyarodni a VIII Łętownia erődítmény irányába. Egy kilométer megtétele után a keresztnél balra kell kanyarodni egy földútra, onnan a falu 700 méterre van.

Dinozekolandia – Radymno-i Szórakoztató Központ

Nagy dinoszauruszok parkja a radzymnoi mesterséges tónál.

ul. Budowlanych 456/40, 37-550 Radymno

Tel. 601 655 211, www.dinozekolandia.pl

Mini ZOO a Keleti Kúria mellett Radymno-ban

ul. Słowackiego 36, 37-550 Radymno

Tel. 16 62 36 000, tel. 532 400 100, e-mail: dworkresowy@gmail.com,www.dwor-kresowy.pl

Parkus Gigantus Wapowcé-ban

Nagy rovarok parkja, valamint játéktér a gyerekeknek, Wapowce 78a, 37-700 Przemyśl

Tel./fax 16 671 06 72, mobiltelefon: 0601 145 755, www.dworwapowce.com.pl

Przemyśl környékén levő szálláslehetőség (jelentősebb szállodai objektumok)

Arłamów - Arłamówi Kelet-európai Kongresszusi és Sportközpont

Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel. 13 461 65 00, fax 13 461 65 02, 605 230 342, 795 143 932, www.arlamow.pl   Férőhelyek száma: több mint 500,

Nyitása: 2013 IV. negyedéve.

Bircza - Forest Szálloda

ul. Bieszczadzka 41, 37-740 Bircza

tel.: 16 672 51 00, mobiltelefon: 602 493 217

Éjszakai helyek száma: 45. Szobaár: 90-250 PLN

Dubiecko-i Vár

ul. Zamkowa 1, 37-750 Dubiecko

tel.: 16 651 10 58, fax 16 651 18 58, www.zamek.dubiecko.com

Éjszakai helyek száma: 80 db. Szobaár: 150-370 PLN

Kalwaria Pacławska - Boldog Jakuba Strzemię nevét viselő zarándokház

Kalwaria Pacławska 40, 37-743 Kalwaria Pacławska

tel.: 16 671 95 55, fax 16 671 95 53, mobiltelefon: 721 212 260, www.kalwariapaclawska.info

Éjszakai helyek száma: kb. 200. Egy hely ára: 35 PLN

Krasiczyn – Hotel Zamkowy

Krasiczyn 179, 37-741 Krasiczyn

tel. 16 671 83 12, 16 671 83 21, fax. 16 671 83 16, www.krasiczyn.com.pl,

Éjszakai helyek száma: 100. Szobaár: 110-500 PLN

Hotel „Impresja Krasiczyn”

Krasiczyn 157, 37-741 Krasiczyn,

tel. 16 670 60 60, mobiltelefon: 0 694 284 125, www.krasiczyn.info

Éjszakai helyek száma: 50-90. Szobaár: 110-500 PLN

Wapowce - „Dwór Wapowce”

Wapowce 78a, 37-700 Przemyśl

tel./fax 16 671 06 72, mobiltelefon: 0 601 145 755, www.dworwapowce.com.pl,

Éjszakai helyek száma: 60. Szobaár: 80-160 PLN

Rekreáció - Lovaglás

Hawłowice

Babiś Hawłowice Lovarda

tel. 785 600 649, tel. 517 897 326

Ló panzió

Kalników

Kalników Lovarda

37-724 Kalników 373, tel. 16 671 42 01, www.sk-kalnikow.pl

Lovaglás fedett helyen

Kłokowice

Piorun Istálló, Kłokowice 34, 37-734 Fredropol

tel. 723 459 844, 693 971 197, www.piorun.hostil.pl

Lovaglás a Lengyel Idegenforgalmi és Honismereti Társaság Hegyi Idegenforgalom vezető szakembere vezetésével, sétalovaglások, lovas túrák a Przemyśli Hegyalja területén

Korzeniec

Korzenieci Huculski Lovak Lovardája

37-740 Bircza, Korzeniec 100

tel. 0 601 406 717,  0 606 371 619, www.konie-korzeniec.pl

Łuszyce

Łuszicei Erőd Tanulóinak Lovaglási Klubja

Łuczyce 87, 37-705 Przemyśl

tel. 600 352 904, www.ukjfortluczyce.pl

Orzechowce

Jurta Idegenforgalmi Gazdaság

37-712 Orzechowce 178

tel. 16 671 77 75, mobiltelefon: 507 839 450, e-mail: jurta@op.pl

Rokszyce

Sadaro Lovarda

37-714 Krasiczyn, Rokszyce

tel. 606 356 666,  602 708 523, www.sadaro.pl

Wybrzeże

Dragon Lovagló Sportklub

Wybrzeże 8, 37-750 Dubiecko,

tel. 694 680 032 , 692 263 236, e-mail: zaczo@wp.pl